Elmarad: Denevér Béke 60 Teljesítmény-, Gyalog- és Családi Túra

Tisztelt Érdeklődők!

2012. augusztus 07-én az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14360-4/2012. számú határozatában elutasította rendezvényünkre vonatkozó engedélykérelmünket, így a Denevér Béke 60 Teljesítmény- Gyalog és Családi Túra rendezvényünk 2012. augusztus 11-én

elmarad.

A kellemetlenségért elnézést kérünk, az előjelentkezőket a 2012. augusztus 8-án telefonon vagy e-mailben értesítjük. 

A hivatalos indoklás a következő: 

 
A Denevér Barlangkutató és Szabadidösport Egyesùìet képvìseïetèben eljárva Takács Tibor 
egyesületì  a Felügyelösègre 2012. július 6-én èrkezett kérelmében a 2012A augusztus 
11-re tervezett „Denevèr Bèke 60“ elnevezèsü teljesítmèny» gyalog» és csalàdi túra 
megrendezésének engedélyezését Kérte A îúrákat E501 40, 20 és 5 km-es tâvokon rendezik 
meg, max. 250 fö részvéte|ével_ 
 
A természet védelméröi szóló 1996. évi  tv. 38A  (1) bekY i) pontja alapján védett természeti 
területen a természetvécieimi hatóság engedèlye szüksèges a  és tömegsportM 
esemènyek rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegü sporîtevékenysèg folytatásához. 
 
 
A Tvt. 5.  (2) bekezdès kimondja 3 természeti  ès terúletek csak olyan mértèkben 
igènybe vehetök, hogy a  szempontjàból alapveîö termèszeti rendszerek ès azok 
folyamatainak mükòdöképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokfèieség fenntarthatò 
Iegyen, ugyanezen törvény 8,  (1) bekezdése alapján a vadon  szervezetek élöheiyeinek, 
azok bioìógiai sokféiesègének megóvésa èrdekèben minden tevékenysèget a termèszeti 
èrtèkek és területek kîmèletèvel kel! végezni, és a (2) bekezdése alapján a természeti terúletek 
hasznosítása serán figyeiemmel kell Ienní az élöhely típusára, jellemzö vadon élö szervezetek 
fajgazdagságára, a biològiai sokféleség fenntartàsàra. 
 
A vèdett ès Natura 2000 területeken a magy Iétszámú versenyek jelentös kòrnyezeti terheléssel
és zavarássai jámak. A rèsztvevök, ès a nèzök, valaminî a megközelítèsül használt 
gépjármüvek parkolása áttal okozott zavaràs és taposási kár Következtèben az igénybe vett 
terùletek károsoclnak, a gyepterùleîek fajkészleîe Iecsòkken, elszegènyedik 
 
Az európai kòzösségi jelentöségü természetvédelmi rendeltetésü területekröl szóló 2?5l2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet (tovàbbiakban: „R”) 4.  (1) bekezdèse szerint a Natura 2000 terùletek 
lehatárolásának és fenntartásànak a cèija az azokon îalálható, az 1-3. számú mellékletben 
meghatározott fajok és a 4. számú melìèkletben meghatározott élöhelytípusok Kedvezö 
termèszetvédelmì helyzetènek megörzése, fenntartàsa, helyreáliítàsa, valamint a Natura 2000 
terúletek Iehatárolásának alapjàul szolgàlò természeti állapot, illetve a fenntañható gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 
 
A nR” 10.  (1) bekezdése alapjàn a kérelmet  ès megállapítottam, hogy a 
kéreimezett tevékenysèg a vèdett és a Natura 2000 terúleïre jelentös hatást gyakorol, nem 
szolgálja a terület rencleitetèsèt, a lehatároìàsnak alapjàul szolgáló termèszetì állapot, illetve a 
fenntartó gazdálkoclás feltételeinek biztosítását, a teruletre Kitüzött természetvédelmi célok 
elérését akadályozza, a  4.  (1) bekezdésében foglaltakkal ninos Ósszhangban 
 
A vèdett és Natura 2000 területen tervezett túrák jelentös kòmyezetä terhelèssel jàrnának a 
megadott útvonalakonì ezért azok megtartását természetvèdeìmi szempontbói nem 
engedèlyeztem.